REGULAMIN WYNAJMU AUT

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług oferowanych przez Wynajmującego, a także prawa, obowiązki oraz warunki odpowiedzialności Wynajmującego, Użytkownika oraz Dostawcy Usługi.

2. Przed rozpoczęciem rezerwacji wynajmu, każdy Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Skorzystanie z usługi Wynajmującego oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.

3. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu i określają warunki wynajmu dla poszczególnych miejsc wykonania usługi.

4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy najmu. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a Umową, obowiązują postanowienia Umowy.

5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.autoway-polska.com oraz udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także – na żądanie Użytkownika – w inny sposób uzgodniony z Wynajmującym.

6. Informacje zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i są publikowane jedynie w celach informacyjnych.

§ 2. Definicje

1. Wynajmujący – firma Autoway Polska Dagmara i Michał Gorgol, zarejestrowana: 80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 12, NIP 584 10 43 743.

2. Dostawca Usługi – właściciel wynajmowanego samochodu.

3. Użytkownik – nabywca usługi oferowanej przez Wynajmującego: osoba fizyczna, która ukończyła 21 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz dokonała rezerwacji usługi u Wynajmującego.

4. Formularz Zamówienia – szablon, znajdujący się na stronie internetowej Wynajmującego www.autoway-polska.com w zakładce Rezerwacja auta, wypełniony przez Użytkownika i przesłany w formie elektronicznej na adres mailowy Wynajmującego, umożliwiający dokonanie Rezerwacji.

5. Wstępna Rezerwacja – złożona przez Użytkownika telefonicznie lub mailowo dyspozycja rezerwacji Usługi.

6. Usługa – świadczona przez Dostawcę Usługi tj. wynajem samochodu.

7. Rezerwacja – dokument wystawiany przez Wynajmującego oraz Dostawcę Usługi, umożliwiający skorzystanie przez Użytkownika z określonej w nim Usługi, będąca jednocześnie potwierdzeniem zawarcia Umowy.

8. Zaliczka – przedpłata pobierana przez Wynajmującego na poczet ceny Usługi.

9. Umowa lub Kontrakt– dokument najmu auta podpisywany przy dostawie samochodu, zawierany pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą Usługi.

 

 

§ 3. Oferta i Obowiązki Wynajmującego

1. Wynajmujący oferuje usługi rezerwacji wynajmu samochodów w następujących miejscach w Grecji: Ateny, Kalamata, rejon półwyspu Halkidiki, wyspy: Kreta, Rodos, Korfu, Kefalonia, Kos, Zakynthos, Santorini, Lefkada.

2. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za zgodność oferowanych samochodów (opisy) ze stanem rzeczywistym.

3. Wynajem dotyczy samochodów z danej kategorii – Wynajmujący nie gwarantuje konkretnego modelu z kategorii.

4. Wynajmujący nie jest stroną umowy o świadczenie usługi, która zawierana jest między Użytkownikiem, a Dostawcą Usługi.

§ 4. Zakres Ubezpieczenia, obowiązki Użytkownika,

odbiór i zwrot samochodu, minimalny okres wynajmu

1. Każdy z Załączników do Regulaminu, definiuje osobno dla poszczególnych miejsc wykonania usługi: minimalny okres wynajmu, obowiązki Użytkownika, zakres Ubezpieczenia, a także warunki odbioru i zwrotu samochodów.

2. Użytkownik dokonując Rezerwacji akceptuje prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu oraz Załączników.

3. Załączniki obejmują następujący obszar:

 • Załącznik nr 1 – Ateny
 • Załącznik nr 2 – Saloniki i półwysep Halkidiki
 • Załącznik nr 3 – Kefalonia
 • Załącznik nr 4 – Korfu
 • Załącznik nr 5 – Kos
 • Załącznik nr 6 – Kreta
 • Załącznik nr 7 – Rodos
 • Załącznik nr 8 – Santorini
 • Załącznik nr 9 – Zakynthos
 • Załącznik nr 10 – Kalamata
 • Załącznik nr 11 – Lefkada

 

§ 5. Rezerwacja auta

1. Umową o świadczenie usługi jest Rezerwacja, którą Użytkownik otrzymuje drogą mailową.

2. Dokonanie Wstępnej Rezerwacji samochodu oznacza akceptację warunków wynajmu przez Użytkownika.

3. Rezerwacja wynajmu auta, potwierdzona przed Dostawcę Usługi zawiera następujące informacje:

a. Dane kierowcy/ów,

b. Kategorię auta,

c. Termin wynajmu,

d. Koszt wynajmu,

e. Wysokość wpłaconej zaliczki,

f. Kwotę pozostałą do zapłaty,

g. Miejsce dostawy i zwrotu auta,

h. Godziny dostawy i zwrotu auta,

i. Życzenia specjalne,

j. Numery kontaktowe do Wynajmującego i Dostawcy Usługi.

4. Minimalny okres wynajmu auta określony jest w każdym Załączniku.

5. Warunkiem dokonania pełnej Rezerwacji jest wpłata Zaliczki.

6. Zaliczka nie ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji z wynajmu auta:

a. na mniej niż 2 doby przed rozpoczęciem terminu wynajmu w przypadku aut w rejonie Aten, Kalamaty, na Kefalonii, Korfu, Kos, Krety, Rodos, Santorini, Zakynthos i Lefkady

b. na mniej niż 5 dób przed rozpoczęciem terminu wynajmu w przypadku aut w rejonie Halkidiki.

7. Rezerwację można przekazać bez dodatkowych kosztów innej osobie spełniającej warunki wynajmu za zgodą Wynajmującego.

8. Użytkownik może dokonać bezpłatnej zmiany terminu wynajmu samochodu w formie pisemnej i za zgodą Wynajmującego.

9. Zgoda Wynajmującego na zmianę terminu wynajmu samochodu na wniosek Użytkownika jest zależna od dostępności danej kategorii samochodów i woli Wynajmującego

10. W sytuacji wyjątkowej Dostawca Usługi lub Wynajmujący może dokonać zmiany terminu wynajmu pojazdu, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika mailowo lub telefonicznie o w/w sytuacji.

11. Brak zgody Użytkownika na zmianę terminu wynajmu pojazdu, o którym mowa w § 5 pkt 10 powoduje odstąpienie od umowy i zwrot Użytkownikowi wpłaconej Zaliczki.

§ 6. Płatność

1. Zaliczka musi zostać wpłacona przez Użytkownika w ciągu 7 dni roboczych od dokonania Rezerwacji wstępnej, na rachunek bankowy podany na stronie internetowej lub przesłany emailem.

2. Zaliczka wynosi 10-20% pełnej kwoty za wynajem samochodu i może być opłacona w polskich złotych lub w Euro.

3. Wysokość wpłaty Zaliczki jest ustalana indywidualnie przez Wynajmującego i Użytkownika z uwzględnieniem § 6 ust. 2

4. Wpłatę pozostałej kwoty należy dokonać przy odbiorze samochodu.

5. Wpłata kwoty, o której mowa w ustępie poprzednim musi być dokonana w Euro.

§ 7. Prywatność

1. Wynajmujący – firma Autoway Polska Dagmara i Michał Gorgol, zarejestrowana: 80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 12, NIP 584 10 43 743, jako administrator danych osobowych, informuje Użytkownika, iż:

a. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rezerwacji Usługi;

b. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

c. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika jest Dostawca Usługi.

6. W zależności od rodzaju wskazanej procedury celem skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Wynajmującego niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:

a. zapytanie o ofertę: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu,

b. rezerwacja usługi: imię i nazwisko, wiek, adres email, numer telefonu

7. Podane dane Użytkownika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i zgodnie z treścią Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 25 maja 2018 r.

8. Inspektorem ochrony danych u Wynajmującego jest właściciel firmy – Michał Gorgol: michal@autagrecja.pl;

9. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres 12 miesięcy po zakończeniu świadczenia usługi

10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin stanowi własność Wynajmującego. Jego powielanie, przekazywanie i kopiowanie, w części bądź w całości, bez pisemnej zgody Wynajmującego jest zabronione.

3. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Umową mają zastosowanie odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Wynajmującego.

§ 1. Minimalny okres Wynajmu

1. Minimalny okres wynajmu samochodu w rejonie Aten obejmuje trzy kolejne
dni.

§ 2. Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która:

a. Ukończyła 21 lat i posiada prawo jazdy od co najmniej 1 roku – dla samochodów z kategorii B, B1, B2, C

b. Ukończyła 23 lata i posiada prawo jazdy od co najmniej dwóch lat – dla samochodów z kategorii D, D1, D2, E, E1, H, S, S1, SUV, M, M1

2. Użytkownik nie może podnająć ani odstąpić wynajętego pojazdu, innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

3. Użytkownik samochodu musi być wymieniony w kontrakcie najmu jako kierujący pojazdem.

4. Użytkownik jest zobowiązany:

a. Podać Wynajmującemu dane osobowe zgodne ze stanem faktycznym,

b. Wpłacić Zaliczkę oraz pozostałą kwotę, o której mowa w §6 Regulaminu,

c. Przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego,

d. Posiadać przy sobie dokumenty wynajmu wymagane podczas kontroli ruchu drogowego,

e. Odebrać samochód w dniu i godzinie ustalonej z Wynajmującym

f. Zgłosić ewentualne zastrzeżenia odnośnie stanu samochodu, telefonicznie na podany na Rezerwacji polski numer alarmowy, przy odbiorze auta, o którym mowa w §2 ust. 4 pkt e tego Załącznika, przed podpisaniem Kontraktu i dokonaniem pełnej zapłaty za wynajem. Podpisanie Kontraktu oraz dokonanie zapłaty, o której mowa w §6 ust. 4 Regulaminu oznacza zaakceptowanie stanu auta oraz ogranicza możliwość ingerencji ze strony Wynajmującego.

g. Oddać samochód w dniu i godzinie ustalonej z Wynajmującym w stanie niepogorszonym, zatankowanym na takim samym poziomie jak przy dostawie wraz z dokumentami i wyposażeniem z nim wydanym,

h. Zabezpieczać pojazd przed kradzieżą,

i. W razie awarii w okresie wynajmu bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego, a także zaprzestać dalszej jazdy,

j. W przypadku uszkodzenia samochodu spowodowanego wypadkiem drogowym, Użytkownik jest zobowiązany do wezwania na miejsce zdarzenia Policji i powiadomienia Wynajmującego lub Dostawcy Usługi,

k. Pokryć koszty utraty samochodu w całości w przypadku kradzieży samochodu wraz z kluczykami i dokumentami,

l. Pokryć koszty opłat drogowych, parkingowych oraz kar za nieprzestrzeganie przepisów o których mowa w §2 ust. 4 pkt c tego Załącznika,

m. Pokryć koszty usługi dorobienia kluczy w przypadku ich zniszczenia lub zagubienia,

n. Pokryć koszty zniszczeń oraz uszkodzeń dachu, podwozia, kół i opon,

o. Pokryć koszty uszkodzeń traktowanych jako akty wandalizmu (wlanie wody, nieodpowiedniego paliwa do baku, zniszczenie radia, tapicerki, zabrudzenie tapicerki wodą morską – plamy po soli, wgniecenia lub porysowania dachu od np. przewożenia na nim bagażu itp.)

p. Pokryć koszty uszkodzeń spowodowanych pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających,

q. Pokryć koszty uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem samochodu np. jazda po drodze prywatnej, nieutwardzonej, terenowej

r. Posiadać i okazać Dostawcy auta, kartę kredytową lub debetową – żadne kwoty nie są blokowane, ale jest to zabezpieczenie na poczet odmówienia opłacenia kosztów o których mowa w §2 ust. 4 pkt k, l, m, n, o, p, q, r.

5. Zabrania się Użytkownikowi:

a. Opuszczenia samochodem granic kraju oraz lądu bez zgody Wynajmującego

b. Użytkowania auta osobowego na drodze terenowej, nieutwardzonej lub prywatnej

c. Przewozu dóbr i towarów niezgodnych z przepisami Urzędu Celnego,

d. Pozostawiania w samochodzie kluczyków, dokumentów oraz nawigacji satelitarnej

e. Palenia wyrobów tytoniowych w samochodzie.

§ 3. Odbiór i Zwrot samochodu

1. Wynajmujący oferuje następujące warunki dostawy/zwrotu auta, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt e i g:

a. całodobowa dostawa/odbiór samochodu na lotnisko lub pod hotel /bezpłatnie w godz. 8.00 -20.30, poza w/w godzinami – dopłata 25 euro każdorazowo/

b. dostawa/odbiór auta pod wskazany hotel/apartament – preferowane godziny:  dostawa I-go dnia ok. godz. 9.00-9.30 rano, zwrot ostatniego dnia do godz.  20.00 wieczorem

c. bezpłatna dostawa/zwrot auta – pod wskazany hotel/adres w Atenach w rejonie: Omonia, Metaxourgio, Syntagma, Larisis Station,Thissio, Monastiraki oraz biuro wypożyczalni koło stacji metra Ag. Antonios

d. dostawa/zwrot auta poza ścisłym centrum Aten – za dopłatą 25 euro (w 1 stronę)

e. dostawa/zwrot auta w okolice Pireusu,  Glyfady, Alimos, Voula – za dopłatą 30 euro (w 1 stronę)

f. dostawa/zwrot auta w okolice Rafiny, Nea Makri, Mati, Paralia Marathonos, Sounio, Anavyssos – za dopłatą 35 euro (w 1 stronę)

g. zwrot auta w innym miejscu niż dostawa – może być doliczona dodatkowa opłata, wyliczana indywidualnie

h. Opłaty, o których mowa w §3 ust. 1 a, d, f, g podlegają sumowaniu.

§ 4. Ubezpieczenie i cena

1. Ubezpieczenie OC i auto-casco jest wliczone w cenę wynajmu samochodu i nie ma udziału własnego Użytkownika.

2. Ubezpieczenie obejmuje:


a. Odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim,

b. Odpowiedzialność za szkody niematerialne wyrządzone osobom trzecim,

c. Ubezpieczenie od ognia i kradzieży,

d. 24-godzinny serwis drogowy oraz pomoc telefoniczną po polsku,

e. Wymianę auta (w uzasadnionym przypadku) w terminie do 48 godzin od zgłoszenia. Termin zależny jest od miejsca przebywania auta zgłoszonego oraz dostępności auta na wymianę.

f. Możliwość prowadzenia auta przez 2 kierowców

g. Przejazd bez limitu kilometrów

3. Ubezpieczenie nie obejmuje:

a. Uszkodzeń i zniszczeń spowodowanych pod wpływem alkoholu/używek,

b. Opłat drogowych, parkingowych oraz mandatów

c. Uszkodzeń i zniszczeń dachu, podwozia, kół i opon,

d. Wszelkich uszkodzeń samochodu osobowego, spowodowanych podczas poruszania się po drogach nieutwardzonych (terenowych) oraz prywatnych

e. Uszkodzeń i zniszczeń niezgłoszonych Wynajmującemu lub Dostawcy Usługi, uznawanych za akty wandalizmu (wlanie wody, nieodpowiedniego paliwa do baku, zniszczenie radia, tapicerki, zabrudzenie tapicerki wodą morską – plamy po soli, wgniecenia lub porysowania dachu od np. przewożenia na nim bagażu itp.)

f. Kosztów dorobienia kluczyków w przypadku ich zagubienia lub zniszczenia,

4. W przypadku spowodowania uszkodzeń i zniszczeń wymienionych w §2 ust. 4 pkt k, l, m, n, o, p, q, r. oraz w § 4, ust. 3, Dostawca Usługi ma prawo obciążyć kartę kredytową/debetową Użytkownika, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt r do wysokości kosztów szkody lub zobowiązania.

5. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Dostawcę auta przewyższa stan środków pieniężnych na karcie Użytkownika, Dostawca Usług ma prawo żądać od Użytkownika zwrotu równowartości szkody w innej ustalonej formie pieniężnej.

6. Istnieje możliwość:

a. Zamówienia fotelika/podstawki dla dziecka w cenie 3 euro/dzień, maksymalnie 15 euro za cały okres wynajmu,

b. Zamówienia systemu nawigacyjnego gps – za dopłatą 6 euro/dzień (kaucja zwrotna – 120 euro),

c. Ubezpieczenia kierowcy od śmierci i uszkodzeń ciała – za dopłatą 3 euro/dzień,

d. Przewozu auta na którąkolwiek z wysp greckich – za zgodą wypożyczalni – dopłata jednorazowo 15 euro.

§ 1. Minimalny okres Wynajmu

1. Minimalny okres wynajmu auta obejmuje trzy kolejne dni.

§ 2. Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która:

a. Ukończyła 21 lat i posiada prawo jazdy od co najmniej dwóch lat – dla samochodów z kategorii A, B, C, CG.

b. Ukończyła 23 lata i posiada prawo jazdy od co najmniej dwóch lat – dla samochodów z kategorii BA, CD, C1, CD1, CHA, CA, CK, CKA, D, DA, E1, ED, F, F1, FA, G, GA, GD.

2. Użytkownik nie może podnająć ani odstąpić wynajętego pojazdu, innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

3. Użytkownik samochodu musi być wymieniony w kontrakcie najmu jako kierujący pojazdem.

4. Użytkownik jest zobowiązany:

a. Podać Wynajmującemu dane osobowe zgodne ze stanem faktycznym,

b. Wpłacić Zaliczkę oraz pozostałą kwotę, o której mowa w §6 Regulaminu,

c. Przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego,

d. Posiadać przy sobie dokumenty wynajmu wymagane podczas kontroli ruchu drogowego,

e. Odebrać samochód w dniu i godzinie ustalonej z Wynajmującym

f. Zgłosić ewentualne zastrzeżenia odnośnie stanu samochodu, telefonicznie na podany na Rezerwacji polski numer alarmowy, przy odbiorze auta, o którym mowa w §2 ust. 4 pkt e tego Załącznika, przed podpisaniem Kontraktu i dokonaniem pełnej zapłaty za wynajem. Podpisanie Kontraktu oraz dokonanie zapłaty, o której mowa w §6 ust. 4 Regulaminu oznacza zaakceptowanie stanu auta oraz ogranicza możliwość ingerencji ze strony Wynajmującego.

g. Oddać samochód w dniu i godzinie ustalonej z Wynajmującym w stanie niepogorszonym, zatankowanym na takim samym poziomie jak przy dostawie wraz z dokumentami i wyposażeniem z nim wydanym,

h. Zabezpieczać pojazd przed kradzieżą,

i. W razie awarii w okresie wynajmu bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego, a także zaprzestać dalszej jazdy,

j. W przypadku uszkodzenia samochodu spowodowanego wypadkiem drogowym, Użytkownik jest zobowiązany do wezwania na miejsce zdarzenia Policji i powiadomienia Wynajmującego lub Dostawcy Usługi,

k. Pokryć koszty utraty samochodu w całości w przypadku kradzieży samochodu wraz z kluczykami i dokumentami,

l. Pokryć koszty opłat drogowych, parkingowych oraz kar za nieprzestrzeganie przepisów o których mowa w §2 ust. 4 pkt c tego Załącznika,

m. Pokryć koszty usługi dorobienia kluczy w przypadku ich zniszczenia lub zagubienia,

n. Pokryć koszty zniszczeń (nieodwracalnych) podwozia, kół i opon,

o. Pokryć koszty uszkodzeń traktowanych jako akty wandalizmu (wlanie wody, nieodpowiedniego paliwa do baku, zniszczenie radia, tapicerki, zabrudzenie tapicerki wodą morską – plamy po soli, wgniecenia lub porysowania dachu od np. przewożenia na nim bagażu itp.)

p. Pokryć koszty uszkodzeń spowodowanych pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających,

q. Pokryć koszty uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem samochodu np. jazda po drodze prywatnej, nieutwardzonej, terenowej

1. Zabrania się Użytkownikowi:

a. Opuszczenia samochodem granic kraju oraz lądu bez zgody Wynajmującego

b. Użytkowania auta osobowego na drodze terenowej, nieutwardzonej lub prywatnej

c. Przewozu dóbr i towarów niezgodnych z przepisami Urzędu Celnego,

d. Pozostawiania w samochodzie kluczyków, dokumentów oraz nawigacji satelitarnej

e. Palenia wyrobów tytoniowych w samochodzie.

§ 3. Odbiór i Zwrot samochodu

1. Wynajmujący oferuje następujące warunki dostawy/zwrotu auta, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt e i g:

a. całodobowa dostawa/odbiór samochodu na lotnisko w Salonikach /bezpłatnie w godz. 8.00-22.00, poza w/w godzinami – może być doliczona dopłata od 15 euro każdorazowo/

b. dostawa/odbiór samochodu pod wskazany hotel/apartament mieście Saloniki oraz w obrębie półwyspu Halkidiki za dodatkową opłatą od 10 euro – w zależności od lokalizacji

/dostawa auta I-go dnia ok. godz. 9.00-9.30 rano, zwrot auta ostatniego dnia ok. 20.30 wieczorem/

c. zwrot auta w innym miejscu niż dostawa – może być doliczona dodatkowa opłata, wyliczana indywidualnie

2. Opłaty, o których mowa w §3 ust. 1 a, b, c podlegają sumowaniu.

§ 4. Ubezpieczenie i cena

1. Ubezpieczenie OC i auto-casco jest wliczone w cenę wynajmu samochodu i nie ma udziału własnego Użytkownika.

2. Ubezpieczenie obejmuje:

a. Uszkodzenia podwozia, kół i opon w przypadku aut osobowych poruszających się po drogach użyteczności publicznej (utwardzonych)

b. Odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim,

c. Odpowiedzialność za szkody niematerialne wyrządzone osobom trzecim,

d. Ubezpieczenie NW użytkowników od kosztów leczenia i pobytu w szpitalu oraz od śmierci i uszkodzeń ciała

e. Ubezpieczenie od ognia i kradzieży,

f. 24-godzinny serwis drogowy oraz pomoc telefoniczną po polsku,

g. Wymianę auta (w uzasadnionym przypadku) w terminie do 72 godzin od zgłoszenia. Termin zależny jest od miejsca przebywania auta zgłoszonego oraz dostępności auta na wymianę.

h. Możliwość prowadzenia auta przez 2 kierowców

i. Jeden bezpłatny fotelik/podstawkę dla dziecka

j. Przejazd bez limitu kilometrów

3. Ubezpieczenie nie obejmuje:

a. Uszkodzeń i zniszczeń spowodowanych pod wpływem alkoholu/używek,

b. Opłat drogowych, parkingowych oraz mandatów

c. Zniszczeń (nieodwracalnych) podwozia, kół i opon,

d. Wszelkich uszkodzeń samochodu osobowego, spowodowanych podczas poruszania się po drogach nieutwardzonych (terenowych) oraz prywatnych

e. Uszkodzeń i zniszczeń niezgłoszonych Wynajmującemu lub Dostawcy Usługi, uznawanych za akty wandalizmu (wlanie wody, nieodpowiedniego paliwa do baku, zniszczenie radia, tapicerki, zabrudzenie tapicerki wodą morską – plamy po soli, wgniecenia lub porysowania dachu od np. przewożenia na nim bagażu itp.)

f. Kosztów dorobienia kluczyków w przypadku ich zagubienia lub zniszczenia,

4. Istnieje możliwość:

a. Zamówienia drugiego i kolejnego fotelika/podstawki dla dziecka w cenie 2 euro/dzień/sztuka,

b. Zamówienia systemu nawigacyjnego gps – za dopłatą 4 euro/dzień (kaucja zwrotna – 150 euro),

c. Przewozu auta na którąkolwiek z wysp greckich – za zgodą wypożyczalni – dopłata jednorazowo 15 euro.

§ 1. Minimalny okres Wynajmu

 

1. Minimalny okres wynajmu auta obejmuje dwa kolejne dni z wyłączeniem rejonów Lixouri, Kounopetra, Vrachinari, zaravados, Poros. W w/w rejonach minimalny okres wynajmu to trzy kolejne dni.

2. Wynajmujący nie obsługuje rejonu Agia Efimia, Sami, Fiskardi i północy wyspy.

§ 2. Obowiązki Użytkownika


1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności  prawnych, która:

a. Ukończyła 23 lata i posiada prawo jazdy od co najmniej 1 roku

2. Użytkownik nie może podnająć ani odstąpić wynajętego pojazdu, innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.


3. Użytkownik samochodu musi być wymieniony w kontrakcie najmu jako kierujący pojazdem.


4. Użytkownik jest zobowiązany:

a. Podać Wynajmującemu dane osobowe zgodne ze stanem faktycznym,

b. Wpłacić Zaliczkę oraz pozostałą kwotę, o której mowa w §6 Regulaminu,

c. Przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego,

d. Posiadać przy sobie dokumenty wynajmu wymagane podczas kontroli ruchu drogowego,

e. Odebrać samochód w dniu i godzinie ustalonej z Wynajmującym

f. Zgłosić ewentualne zastrzeżenia odnośnie stanu samochodu, telefonicznie na podany na Rezerwacji polski numer alarmowy, przy odbiorze auta, o którym mowa w §2 ust. 4 pkt e tego Załącznika, przed podpisaniem Kontraktu i dokonaniem pełnej zapłaty za wynajem. Podpisanie Kontraktu oraz dokonanie zapłaty, o której mowa w §6 ust. 4 Regulaminu oznacza zaakceptowanie stanu auta oraz ogranicza możliwość ingerencji ze strony Wynajmującego.

g. Oddać samochód w dniu i godzinie ustalonej z Wynajmującym w stanie niepogorszonym, zatankowanym na takim samym poziomie jak przy dostawie wraz z dokumentami i wyposażeniem z nim wydanym,

h. Zabezpieczać pojazd przed kradzieżą,

i. W razie awarii w okresie wynajmu bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego, a także zaprzestać dalszej jazdy,

j. W przypadku uszkodzenia samochodu spowodowanego wypadkiem drogowym, Użytkownik jest zobowiązany do wezwania na miejsce zdarzenia Policji i powiadomienia Wynajmującego lub Dostawcy Usługi,

k. Pokryć koszty utraty samochodu w całości w przypadku kradzieży samochodu wraz z kluczykami i dokumentami,

l. Pokryć koszty opłat drogowych, parkingowych oraz kar za nieprzestrzeganie przepisów o których mowa w §2 ust. 4 pkt c tego Załącznika,

m. Pokryć koszty usługi dorobienia kluczy w przypadku ich zniszczenia lub zagubienia,

n. Pokryć koszty zniszczeń (nieodwracalnych) podwozia, kół i opon,

o. Pokryć koszty uszkodzeń traktowanych jako akty wandalizmu (wlanie wody, nieodpowiedniego paliwa do baku, zniszczenie radia, tapicerki, zabrudzenie tapicerki wodą morską – plamy po soli, wgniecenia lub porysowania dachu od np. przewożenia na nim bagażu itp.)

p. Pokryć koszty uszkodzeń spowodowanych pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających,

q. Pokryć koszty uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem samochodu np. jazda po drodze prywatnej, nieutwardzonej, terenowej

5. Zabrania się Użytkownikowi:

a. Opuszczania samochodem wyspy bez zgody Wynajmującego (oprócz przepłynięcia na Itakę)

b. Użytkowania auta osobowego na drodze terenowej, nieutwardzonej lub prywatnej

c. Przewozu dóbr i towarów niezgodnych z przepisami Urzędu Celnego,

d. Pozostawiania w samochodzie kluczyków, dokumentów oraz nawigacji satelitarnej

e. Palenia wyrobów tytoniowych w samochodzie.§ 3. Odbiór i Zwrot samochodu

1. Wynajmujący oferuje następujące warunki dostawy/zwrotu auta, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt e i g:

a. całodobowa dostawa/odbiór samochodu na lotnisko

/bezpłatnie w godz. 7.00 -23.00, poza w/w godzinami – dopłata od 10 euro każdorazowo/

b. dostawa/odbiór samochodu pod wskazany hotel/apartament /dostawa I-go dnia ok. godz. 9.15-9.45 rano, zwrot ostatniego dnia ok. 20.30-21.00 wieczorem/

c. dostawa/zwrot auta w rejonie Lixouri / Vrachinari / Karavados / Poros– dopłata 15 euro jednorazowo (za 2 strony)

d. dostawa/zwrot auta do Pessady – dopłata 25 euro (każdorazowo)

e. dostawa/zwrot auta do/z hotelu Ionian Sea &Aquapark w Kounopetra – za dopłatą i tylko na wcześniejsze zapytanie

f. zwrot auta w innym miejscu niż dostawa – może być doliczona dodatkowa opłata

2. Opłaty, o których mowa w §3 ust. 1 a, c, d, e, f podlegają sumowaniu.§ 4. Ubezpieczenie i cena


1. Ubezpieczenie OC i auto-casco jest wliczone w cenę wynajmu samochodu i nie ma udziału własnego Użytkownika.

2. Ubezpieczenie obejmuje:

a. Uszkodzenia podwozia, kół i opon w przypadku aut osobowych poruszających się po drogach użyteczności publicznej (utwardzonych)

b. Odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim,

c. Odpowiedzialność za szkody niematerialne wyrządzone osobom trzecim,

d. Ubezpieczenie NW kierowcy od kosztów leczenia i pobytu w szpitalu oraz od śmierci i uszkodzeń ciała

e. Ubezpieczenie od ognia i kradzieży,

f. 24-godzinny serwis drogowy oraz pomoc telefoniczną po polsku,

g. Wymianę auta (w uzasadnionym przypadku) w terminie do 24 godzin od zgłoszenia. Termin zależny jest od miejsca przebywania auta zgłoszonego oraz dostępności auta na wymianę.

h. Możliwość prowadzenia auta przez 2 kierowców

i. Bezpłatne foteliki/podstawki dla dziecka

j. Przejazd bez limitu kilometrów

3. Ubezpieczenie nie obejmuje:

a. Uszkodzeń i zniszczeń spowodowanych pod wpływem alkoholu/używek,

b. Opłat drogowych, parkingowych oraz mandatów

c. Zniszczeń (nieodwracalnych) podwozia, kół i opon,

d. Wszelkich uszkodzeń samochodu osobowego, spowodowanych podczas poruszania się po drogach nieutwardzonych (terenowych) oraz prywatnych

e. Uszkodzeń i zniszczeń niezgłoszonych Wynajmującemu lub Dostawcy Usługi, uznawanych za akty wandalizmu (wlanie wody, nieodpowiedniego paliwa do baku, zniszczenie radia, tapicerki, zabrudzenie tapicerki wodą morską – plamy po soli, wgniecenia lub porysowania dachu od np. przewożenia na nim bagażu itp.)

f. Kosztów dorobienia kluczyków w przypadku ich zagubienia lub zniszczenia,

4. Istnieje możliwość:

a. Zamówienia drugiego i kolejnego fotelika/podstawki dla dziecka w cenie 2 euro/dzień/sztuka,

b. Zamówienia systemu nawigacyjnego gps – za dopłatą 5 euro/dzień (kaucja zwrotna – 120 euro),

c. Zamówienia bagażnika dachowego – za dopłatą

d. Zabrania auta na Lefkadę i Zakynthos– za zgodą Wynajmującego – za dodatkową opłatą 25 euro.


§ 1. Minimalny okres Wynajmu


1. Minimalny okres wynajmu auta obejmuje trzy kolejne dni.

§ 2. Obowiązki Użytkownika


1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która:

a. Ukończyła 23 lata i posiada prawo jazdy od co najmniej 1 roku

2. Użytkownik nie może podnająć ani odstąpić wynajętego pojazdu, innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

3. Użytkownik samochodu musi być wymieniony w kontrakcie najmu jako kierujący pojazdem.

4. Użytkownik jest zobowiązany:

a. Podać Wynajmującemu dane osobowe zgodne ze stanem faktycznym,

b. Wpłacić Zaliczkę oraz pozostałą kwotę, o której mowa w §6 Regulaminu,

c. Przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego,

d. Posiadać przy sobie dokumenty wynajmu wymagane podczas kontroli ruchu drogowego,

e. Odebrać samochód w dniu i godzinie ustalonej z Wynajmującym

f. Zgłosić ewentualne zastrzeżenia odnośnie stanu samochodu, telefonicznie na podany na Rezerwacji polski numer alarmowy, przy odbiorze auta, o którym mowa w §2 ust. 4 pkt e tego Załącznika, przed podpisaniem Kontraktu i dokonaniem pełnej zapłaty za wynajem. Podpisanie Kontraktu oraz dokonanie zapłaty, o której mowa w §6 ust. 4 Regulaminu oznacza zaakceptowanie stanu auta oraz ogranicza możliwość ingerencji ze strony Wynajmującego.

g. Oddać samochód w dniu i godzinie ustalonej z Wynajmującym w stanie niepogorszonym, zatankowanym na takim samym poziomie jak przy dostawie wraz z dokumentami i wyposażeniem z nim wydanym,

h. Zabezpieczać pojazd przed kradzieżą,

i. W razie awarii w okresie wynajmu bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego, a także zaprzestać dalszej jazdy,

j. W przypadku uszkodzenia samochodu spowodowanego wypadkiem drogowym, Użytkownik jest zobowiązany do wezwania na miejsce zdarzenia Policji i powiadomienia Wynajmującego lub Dostawcy Usługi,

k. Pokryć koszty utraty samochodu w całości w przypadku kradzieży samochodu wraz z kluczykami i dokumentami,

l. Pokryć koszty opłat drogowych, parkingowych oraz kar za nieprzestrzeganie przepisów o których mowa w §2 ust. 4 pkt c tego Załącznika,

m. Pokryć koszty usługi dorobienia kluczy w przypadku ich zniszczenia lub zagubienia,

n. Pokryć koszty zniszczeń (nieodwracalnych) podwozia, kół i opon,

o. Pokryć koszty uszkodzeń traktowanych jako akty wandalizmu (wlanie wody, nieodpowiedniego paliwa do baku, zniszczenie radia, tapicerki, zabrudzenie tapicerki wodą morską – plamy po soli, wgniecenia lub porysowania dachu od np. przewożenia na nim bagażu itp.)

p. Pokryć koszty uszkodzeń spowodowanych pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających,

q. Pokryć koszty uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem samochodu np. jazda po drodze prywatnej, nieutwardzonej, terenowej

5. Zabrania się Użytkownikowi:

a. Opuszczania samochodem wyspy bez zgody Wynajmującego

b. Użytkowania auta osobowego na drodze terenowej, nieutwardzonej lub prywatnej

c. Przewozu dóbr i towarów niezgodnych z przepisami Urzędu Celnego,

d. Pozostawiania w samochodzie kluczyków, dokumentów oraz nawigacji satelitarnej

e. Palenia wyrobów tytoniowych w samochodzie.


§ 3. Odbiór i Zwrot samochodu

 

1. Wynajmujący oferuje następujące warunki dostawy/zwrotu auta, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt e i g:

a. całodobowe dostawa/odbiór samochodu na lotnisko / bezpłatnie w godz. 7.00-23.00, poza w/w godzinami – dopłata 15 euro każdorazowo/

b. dostawa/odbiór samochodu pod wskazany hotel/apartament / dostawa I-go dnia ok. godz. 9.00-9.30 rano, zwrot ostatniego dnia ok. 20.30-21.00 wieczorem/

c. zwrot auta w innym miejscu niż dostawa – może być doliczona dodatkowa opłata

2. Opłaty, o których mowa w §3 ust. 1 a, c, podlegają sumowaniu.


§ 4. Ubezpieczenie i cena


1. Ubezpieczenie OC i auto-casco jest wliczone w cenę wynajmu samochodu i nie ma udziału własnego Użytkownika.

2. Ubezpieczenie obejmuje:

a. Uszkodzenia podwozia, kół i opon w przypadku aut osobowych poruszających się po drogach użyteczności publicznej (utwardzonych)

b. Odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim,

c. Odpowiedzialność za szkody niematerialne wyrządzone osobom trzecim,

d. Ubezpieczenie NW kierowcy od kosztów leczenia i pobytu w szpitalu oraz od śmierci i uszkodzeń ciała

e. Ubezpieczenie od ognia i kradzieży,

f. 24-godzinny serwis drogowy oraz pomoc telefoniczną po polsku,

g. Wymianę auta (w uzasadnionym przypadku) w terminie do 24 godzin od zgłoszenia. Termin zależny jest od miejsca przebywania auta zgłoszonego oraz dostępności auta na wymianę.

h. Możliwość prowadzenia auta przez 2 kierowców

i. Bezpłatne foteliki/podstawki dla dziecka

j. Przejazd bez limitu kilometrów

3. Ubezpieczenie nie obejmuje:

a. Uszkodzeń i zniszczeń spowodowanych pod wpływem alkoholu/używek,

b. Opłat drogowych, parkingowych oraz mandatów

c. Zniszczeń (nieodwracalnych) podwozia, kół i opon,

d. Wszelkich uszkodzeń samochodu osobowego, spowodowanych podczas poruszania się po drogach nieutwardzonych (terenowych) oraz prywatnych

e. Uszkodzeń i zniszczeń niezgłoszonych Wynajmującemu lub Dostawcy Usługi, uznawanych za akty wandalizmu (wlanie wody, nieodpowiedniego paliwa do baku, zniszczenie radia, tapicerki, zabrudzenie tapicerki wodą morską – plamy po soli, wgniecenia lub porysowania dachu od np. przewożenia na nim bagażu itp.)

f. Kosztów dorobienia kluczyków w przypadku ich zagubienia lub zniszczenia,

4. Istnieje możliwość zamówienia, na zapytanie:

a. Systemu nawigacyjnego gps – za dopłatą 5 euro/dzień (kaucja zwrotna – 120 euro),

b. Bagażnika dachowego – za dopłatą

§ 1. Minimalny okres Wynajmu


1. Minimalny okres wynajmu auta obejmuje dwa kolejne dni.

§ 2. Obowiązki Użytkownika


1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która:

a. Ukończyła 23 lata i posiada prawo jazdy od co najmniej 1 roku

2. Użytkownik nie może podnająć ani odstąpić wynajętego pojazdu, innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

3. Użytkownik samochodu musi być wymieniony w kontrakcie najmu jako kierujący pojazdem.

4. Użytkownik jest zobowiązany:

a. Podać Wynajmującemu dane osobowe zgodne ze stanem faktycznym,

b. Wpłacić Zaliczkę oraz pozostałą kwotę, o której mowa w §6 Regulaminu,

c. Przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego,

d. Posiadać przy sobie dokumenty wynajmu wymagane podczas kontroli ruchu drogowego,

e. Odebrać samochód w dniu i godzinie ustalonej z Wynajmującym

f. Zgłosić ewentualne zastrzeżenia odnośnie stanu samochodu, telefonicznie na podany na Rezerwacji polski numer alarmowy, przy odbiorze auta, o którym mowa w §2 ust. 4 pkt e tego Załącznika, przed podpisaniem Kontraktu i dokonaniem pełnej zapłaty za wynajem. Podpisanie Kontraktu oraz dokonanie zapłaty, o której mowa w §6 ust. 4 Regulaminu oznacza zaakceptowanie stanu auta oraz ogranicza możliwość ingerencji ze strony Wynajmującego.

g. Oddać samochód w dniu i godzinie ustalonej z Wynajmującym w stanie niepogorszonym, zatankowanym na takim samym poziomie jak przy dostawie wraz z dokumentami i wyposażeniem z nim wydanym, 

h. Zabezpieczać pojazd przed kradzieżą,

i. W razie awarii w okresie wynajmu bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego, a także zaprzestać dalszej jazdy,

j. W przypadku uszkodzenia samochodu spowodowanego wypadkiem drogowym, Użytkownik jest zobowiązany do wezwania na miejsce zdarzenia Policji i powiadomienia Wynajmującego lub Dostawcy Usługi,

k. Pokryć koszty utraty samochodu w całości w przypadku kradzieży samochodu wraz z kluczykami i dokumentami,

l. Pokryć koszty opłat drogowych, parkingowych oraz kar za nieprzestrzeganie przepisów o których mowa w §2 ust. 4 pkt c tego Załącznika,

m.Pokryć koszty usługi dorobienia kluczy w przypadku ich zniszczenia lub zagubienia,

n. Pokryć koszty zniszczeń (nieodwracalnych) podwozia, kół i opon,

o. Pokryć koszty uszkodzeń traktowanych jako akty wandalizmu (wlanie wody, nieodpowiedniego paliwa do baku, zniszczenie radia, tapicerki, zabrudzenie tapicerki wodą morską – plamy po soli, wgniecenia lub porysowania dachu od np. przewożenia na nim bagażu itp.)

p. Pokryć koszty uszkodzeń spowodowanych pod wpływem alkoholu oraz innych
środków odurzających,

q. Pokryć koszty uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem samochodu np. jazda po drodze prywatnej, nieutwardzonej, terenowej

5. Zabrania się Użytkownikowi:

a. Opuszczania samochodem wyspy bez zgody Wynajmującego

b. Użytkowania auta osobowego na drodze terenowej, nieutwardzonej lub prywatnej

c. Przewozu dóbr i towarów niezgodnych z przepisami Urzędu Celnego,

d. Pozostawiania w samochodzie kluczyków, dokumentów oraz nawigacji satelitarnej

e. Palenia wyrobów tytoniowych w samochodzie.


§ 3. Odbiór i Zwrot samochodu

 

1. Wynajmujący oferuje następujące warunki dostawy/zwrotu auta, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt e i g:

a. całodobowe dostawa/odbiór samochodu na lotnisko /bezpłatnie w godz. 7.00-23.00, poza w/w godzinami – dopłata 15 euro każdorazowo/

b. dostawa/odbiór samochodu pod wskazany hotel/apartament /dostawa I-go dnia ok. godz. 9.00-9.30 rano, zwrot ostatniego dnia ok. 20.30-21.00 wieczorem/

c. zwrot auta w innym miejscu niż dostawa – może być doliczona dodatkowa opłata

2. Opłaty, o których mowa w §3 ust. 1 a, c, podlegają sumowaniu.


§ 4. Ubezpieczenie i cena


1. Ubezpieczenie OC i auto-casco jest wliczone w cenę wynajmu samochodu i nie ma udziału własnego Użytkownika.

2. Ubezpieczenie obejmuje:

a. Uszkodzenia podwozia, kół i opon w przypadku aut osobowych poruszających się po drogach użyteczności publicznej (utwardzonych)

b. Odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim,

c. Odpowiedzialność za szkody niematerialne wyrządzone osobom trzecim,

d. Ubezpieczenie NW kierowcy od kosztów leczenia i pobytu w szpitalu oraz od śmierci i uszkodzeń ciała

e. Ubezpieczenie od ognia i kradzieży,

f. 24-godzinny serwis drogowy oraz pomoc telefoniczną po polsku,

g. Wymianę auta (w uzasadnionym przypadku) w terminie do 24 godzin od zgłoszenia. Termin zależny jest od miejsca przebywania auta zgłoszonego oraz dostępności auta na wymianę.

h. Możliwość prowadzenia auta przez 2 kierowców

i. Bezpłatne foteliki/podstawki dla dziecka

j. Przejazd bez limitu kilometrów

3. Ubezpieczenie nie obejmuje:

a. Uszkodzeń i zniszczeń spowodowanych pod wpływem alkoholu/używek,

b. Opłat drogowych, parkingowych oraz mandatów

c. Zniszczeń (nieodwracalnych) podwozia, kół i opon,

d. Wszelkich uszkodzeń samochodu osobowego, spowodowanych podczas poruszania się po drogach nieutwardzonych (terenowych) oraz prywatnych 

e. Uszkodzeń i zniszczeń niezgłoszonych Wynajmującemu lub Dostawcy Usługi, uznawanych za akty wandalizmu (wlanie wody, nieodpowiedniego paliwa do baku, zniszczenie radia, tapicerki, zabrudzenie tapicerki wodą morską – plamy po soli, wgniecenia lub porysowania dachu od np. przewożenia na nim bagażu itp.)

f. Kosztów dorobienia kluczyków w przypadku ich zagubienia lub zniszczenia,

4. Istnieje możliwość zamówienia, na zapytanie:

a. Systemu nawigacyjnego gps – za dopłatą 5 euro/dzień (kaucja zwrotna – 120 euro),

b. Bagażnika dachowego – za dopłatą

§ 1. Minimalny okres Wynajmu

1. Minimalny okres wynajmu auta obejmuje trzy kolejne dni.

§ 2. Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która:

a. Ukończyła 23 lata i posiada prawo jazdy od co najmniej 1 roku – dla samochodów z kategorii A, B, C, C1,

b. Ukończyła 25 lat i posiada prawo jazdy od co najmniej dwóch lat – dla samochodów z kategorii D, D1, CB, CB1, F, K, K1, K2, L, E1, M, M1, M2.

2. Użytkownik nie może podnająć ani odstąpić wynajętego pojazdu, innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

3. Użytkownik samochodu musi być wymieniony w kontrakcie najmu jako kierujący pojazdem.

4. Użytkownik jest zobowiązany:

a. Podać Wynajmującemu dane osobowe zgodne ze stanem faktycznym,

b. Wpłacić Zaliczkę oraz pozostałą kwotę, o której mowa w §6 Regulaminu,

c. Przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego,

d. Posiadać przy sobie dokumenty wynajmu wymagane podczas kontroli ruchu drogowego,

e. Odebrać samochód w dniu i godzinie ustalonej z Wynajmującym

f. Zgłosić ewentualne zastrzeżenia odnośnie stanu samochodu, telefonicznie na podany na Rezerwacji polski numer alarmowy, przy odbiorze auta, o którym mowa w §2 ust. 4 pkt e tego Załącznika, przed podpisaniem Kontraktu i dokonaniem pełnej zapłaty za wynajem. Podpisanie Kontraktu oraz dokonanie zapłaty, o której mowa w §6 ust. 4 Regulaminu oznacza zaakceptowanie stanu auta oraz ogranicza możliwość ingerencji ze strony Wynajmującego.

g. Oddać samochód w dniu i godzinie ustalonej z Wynajmującym w stanie niepogorszonym, zatankowanym na takim samym poziomie jak przy dostawie wraz z dokumentami i wyposażeniem z nim wydanym,

h. Zabezpieczać pojazd przed kradzieżą,

i. W razie awarii w okresie wynajmu bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego, a także zaprzestać dalszej jazdy,

j. W przypadku uszkodzenia samochodu spowodowanego wypadkiem drogowym, Użytkownik jest zobowiązany do wezwania na miejsce zdarzenia Policji i powiadomienia Wynajmującego lub Dostawcy Usługi,

k. Pokryć koszty utraty samochodu w całości w przypadku kradzieży samochodu wraz z kluczykami i dokumentami,

l. Pokryć koszty opłat drogowych, parkingowych oraz kar za nieprzestrzeganie przepisów o których mowa w §2 ust. 4 pkt c tego Załącznika,

m. Pokryć koszty usługi dorobienia kluczy w przypadku ich zniszczenia lub zagubienia,

n. Pokryć koszty zniszczeń (nieodwracalnych) podwozia, kół i opon,

o. Pokryć koszty uszkodzeń traktowanych jako akty wandalizmu (wlanie wody, nieodpowiedniego paliwa do baku, zniszczenie radia, tapicerki, zabrudzenie tapicerki wodą morską – plamy po soli, wgniecenia lub porysowania dachu od np. przewożenia na nim bagażu itp.)

p. Pokryć koszty uszkodzeń spowodowanych pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających,

q. Pokryć koszty uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem samochodu np. jazda po drodze prywatnej, nieutwardzonej, terenowej

5. Zabrania się Użytkownikowi:

a. Opuszczania samochodem wyspy bez zgody Wynajmującego

b. Użytkowania auta osobowego na drodze terenowej, nieutwardzonej lub prywatnej

c. Przewozu dóbr i towarów niezgodnych z przepisami Urzędu Celnego,

d. Pozostawiania w samochodzie kluczyków, dokumentów oraz nawigacji satelitarnej

e. Palenia wyrobów tytoniowych w samochodzie.

§ 3. Odbiór i Zwrot samochodu

1. Wynajmujący oferuje następujące warunki dostawy/zwrotu auta, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt e i g:

a. całodobowa dostawa/odbiór samochodu na lotnisko

/bezpłatnie w godz. 7.00 -23.00, poza w/w godzinami – dopłata od 15 euro każdorazowo/

b. dostawa/odbiór auta pod wskazany hotel/apartament

/dostawa auta I-go dnia ok. godz. 9.00-9.30 rano, zwrot auta ostatniego dnia ok. 20.30-21.00 wieczorem/

c. dostawa/zwrot auta do Plakias / Matala / Agia Galini – dopłata od 15 euro jednorazowo

d. zwrot auta w innym miejscu niż dostawa – może być doliczona dodatkowa opłata

2. Opłaty, o których mowa w §3 ust. 1 a, c, podlegają sumowaniu.

 

§ 4. Ubezpieczenie i cena

1. Ubezpieczenie OC i auto-casco jest wliczone w cenę wynajmu samochodu i nie ma udziału własnego Użytkownika.

2. Ubezpieczenie obejmuje:

a. Uszkodzenia podwozia, kół i opon w przypadku aut osobowych poruszających się po drogach użyteczności publicznej (utwardzonych)

b. Odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim,

c. Odpowiedzialność za szkody niematerialne wyrządzone osobom trzecim,

d. Ubezpieczenie NW kierowcy i pasażerów od kosztów leczenia i pobytu w szpitalu oraz od śmierci i uszkodzeń ciała

e. Ubezpieczenie od ognia i kradzieży,

f. 24-godzinny serwis drogowy oraz pomoc telefoniczną po polsku,

g. Wymianę auta (w uzasadnionym przypadku) w terminie do 24 godzin od zgłoszenia. Termin zależny jest od miejsca przebywania auta zgłoszonego oraz dostępności auta na wymianę.

h. Możliwość prowadzenia auta przez 2 kierowców

i. Bezpłatne foteliki/podstawki dla dziecka

j. Przejazd bez limitu kilometrów

3. Ubezpieczenie nie obejmuje:

a. Uszkodzeń i zniszczeń spowodowanych pod wpływem alkoholu/używek,

b. Opłat drogowych, parkingowych oraz mandatów

c. Zniszczeń (nieodwracalnych) podwozia, kół i opon,

d. Wszelkich uszkodzeń samochodu osobowego, spowodowanych podczas poruszania się po drogach nieutwardzonych (terenowych) oraz prywatnych

e. Uszkodzeń i zniszczeń niezgłoszonych Wynajmującemu lub Dostawcy Usługi, uznawanych za akty wandalizmu (wlanie wody, nieodpowiedniego paliwa do baku, zniszczenie radia, tapicerki, zabrudzenie tapicerki wodą morską – plamy po soli, wgniecenia lub porysowania dachu od np. przewożenia na nim bagażu itp.)

f. Kosztów dorobienia kluczyków w przypadku ich zagubienia lub zniszczenia,

4. Istnieje możliwość zamówienia, na zapytanie:

a. Systemu nawigacyjnego gps – za dopłatą 5 euro/dzień (kaucja zwrotna – 120 euro),

b. Bagażnika dachowego – za dopłatą

§ 1. Minimalny okres Wynajmu


1. Minimalny okres wynajmu auta obejmuje trzy kolejne dni.


§ 2. Obowiązki Użytkownika

 

1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która:

a. ukończyła 21 lat i posiada prawo jazdy od min. 1 roku – dla samochodów z kategorii B1

b. ukończyła 23 lata i posiada prawo jazdy od min. 2 lat – dla samochodów z kategorii B2, C, D, Da1, Da2, Da3, F, H, G1, G1+

c. ukończyła 25 lat i posiada prawo jazdy od min. 2 lat – dla samochodów z kategorii D+, Da4, F1, H1, H2, H3, G2, G3

2. Użytkownik nie może podnająć ani odstąpić wynajętego pojazdu, innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

3. Użytkownik samochodu musi być wymieniony w kontrakcie najmu jako kierujący pojazdem.4. Użytkownik jest zobowiązany:

a. Podać Wynajmującemu dane osobowe zgodne ze stanem faktycznym,

b. Wpłacić Zaliczkę oraz pozostałą kwotę, o której mowa w §6 Regulaminu,

c. Przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego,

d. Posiadać przy sobie dokumenty wynajmu wymagane podczas kontroli ruchu drogowego,

e. Odebrać samochód w dniu i godzinie ustalonej z Wynajmującym

f. Zgłosić ewentualne zastrzeżenia odnośnie stanu samochodu, telefonicznie na podany na Rezerwacji polski numer alarmowy, przy odbiorze auta, o którym mowa w §2 ust. 4 pkt e tego Załącznika, przed podpisaniem Kontraktu i dokonaniem pełnej zapłaty za wynajem. Podpisanie Kontraktu oraz dokonanie zapłaty, o której mowa w §6 ust. 4 Regulaminu oznacza zaakceptowanie stanu auta oraz ogranicza możliwość ingerencji ze strony Wynajmującego.

g. Oddać samochód w dniu i godzinie ustalonej z Wynajmującym w stanie niepogorszonym, zatankowanym na takim samym poziomie jak przy dostawie wraz z dokumentami i wyposażeniem z nim wydanym,

h. Zabezpieczać pojazd przed kradzieżą,

i. W razie awarii w okresie wynajmu bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego, a także zaprzestać dalszej jazdy,

j. W przypadku uszkodzenia samochodu spowodowanego wypadkiem drogowym, Użytkownik jest zobowiązany do wezwania na miejsce zdarzenia Policji i powiadomienia Wynajmującego lub Dostawcy Usługi,

k. Pokryć koszty utraty samochodu w całości w przypadku kradzieży samochodu wraz z kluczykami i dokumentami,

l. Pokryć koszty opłat drogowych, parkingowych oraz kar za nieprzestrzeganie przepisów o których mowa w §2 ust. 4 pkt c tego Załącznika,

m.Pokryć koszty usługi dorobienia kluczy w przypadku ich zniszczenia lub zagubienia,

n. Pokryć koszty zniszczeń (nieodwracalnych) podwozia, kół i opon,

o. Pokryć koszty uszkodzeń traktowanych jako akty wandalizmu (wlanie wody, nieodpowiedniego paliwa do baku, zniszczenie radia, tapicerki, zabrudzenie tapicerki wodą morską – plamy po soli, wgniecenia lub porysowania dachu od np. przewożenia na nim bagażu itp.)

p. Pokryć koszty uszkodzeń spowodowanych pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających,

q. Pokryć koszty uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem samochodu np. jazda po drodze prywatnej, nieutwardzonej, terenowej

5. Zabrania się Użytkownikowi:

a. Opuszczania samochodem wyspy bez zgody Wynajmującego

b. Użytkowania auta osobowego na drodze terenowej, nieutwardzonej lub prywatnej

c. Przewozu dóbr i towarów niezgodnych z przepisami Urzędu Celnego,

d. Pozostawiania w samochodzie kluczyków, dokumentów oraz nawigacji satelitarnej

e. Palenia wyrobów tytoniowych w samochodzie.


§ 3. Odbiór i Zwrot samochodu

 

1. Wynajmujący oferuje następujące warunki dostawy/zwrotu auta, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt e i g:

a. całodobowa dostawa/odbiór samochodu na lotnisko /bezpłatnie w godz. 7.00 -23.00, poza w/w godzinami – dopłata od 15 euro każdorazowo/

b. dostawa/odbiór samochodu pod wskazany hotel/apartament /dostawa I-go dnia ok. godz. 9.00-9.30 rano, zwrot ostatniego dnia ok. 20.30-21.00 wieczorem/

c. dostawa/zwrot auta do Kiotari / Genadi / Pefkos – dopłata od 20 euro jednorazowo (w 2 strony)

d. dostawa/zwrot auta do Lachanii, Plimini, Katavii i na Prasonissi – dopłata 25 euro (w 1 stronę)

e. zwrot auta w innym miejscu niż dostawa – może być doliczona dodatkowa opłat

2. Opłaty, o których mowa w §3 ust. 1 a, c, d, e podlegają sumowaniu.


§ 4. Ubezpieczenie i cena


1. Ubezpieczenie OC i auto-casco jest wliczone w cenę wynajmu samochodu i nie ma udziału własnego Użytkownika.

2. Ubezpieczenie obejmuje:

a. Uszkodzenia podwozia, kół i opon w przypadku aut osobowych poruszających się po drogach użyteczności publicznej (utwardzonych)

b. Odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim,

c. Odpowiedzialność za szkody niematerialne wyrządzone osobom trzecim,

d. Ubezpieczenie NW kierowcy i pasażerów od kosztów leczenia i pobytu w szpitalu oraz od śmierci i uszkodzeń ciała

e. Ubezpieczenie od ognia i kradzieży,

f. 24-godzinny serwis drogowy oraz pomoc telefoniczną po polsku,

g. Wymianę auta (w uzasadnionym przypadku) w terminie do 24 godzin od zgłoszenia. Termin zależny jest od miejsca przebywania auta zgłoszonego oraz dostępności auta na wymianę.

h. Możliwość prowadzenia auta przez 2 kierowców

i. Bezpłatne foteliki/podstawki dla dziecka

j. Przejazd bez limitu kilometrów

k. Pełna obsługa prawna do 15.000 euro w przypadku uzasadnionych sytuacji spornych

3. Ubezpieczenie nie obejmuje:

a. Uszkodzeń i zniszczeń spowodowanych pod wpływem alkoholu/używek,

b. Opłat drogowych, parkingowych oraz mandatów

c. Zniszczeń (nieodwracalnych) podwozia, kół i opon,

d. Wszelkich uszkodzeń samochodu osobowego, spowodowanych podczas poruszania się po drogach nieutwardzonych (terenowych) oraz prywatnych

e. Uszkodzeń i zniszczeń niezgłoszonych Wynajmującemu lub Dostawcy Usługi, uznawanych za akty wandalizmu (wlanie wody, nieodpowiedniego paliwa do baku, zniszczenie radia, tapicerki, zabrudzenie tapicerki wodą morską – plamy po soli, wgniecenia lub porysowania dachu od np. przewożenia na nim bagażu itp.)

f. Kosztów dorobienia kluczyków w przypadku ich zagubienia lub zniszczenia,

4. Istnieje możliwość zamówienia, na zapytanie:

a. Systemu nawigacyjnego gps – za dopłatą 5 euro/dzień (kaucja zwrotna – 120 euro),

b. Bagażnika dachowego – za dopłatą 3 euro/dzień

1. Minimalny okres wynajmu auta obejmuje jeden dzień.

§ 2. Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która:

a. ukończyła 21 lat i posiada prawo jazdy od min. 2 lat

2. Użytkownik nie może podnająć ani odstąpić wynajętego pojazdu, innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

3. Użytkownik samochodu musi być wymieniony w kontrakcie najmu jako kierujący pojazdem.

4. Użytkownik jest zobowiązany:

a. Podać Wynajmującemu dane osobowe zgodne ze stanem faktycznym,

b. Wpłacić Zaliczkę oraz pozostałą kwotę, o której mowa w §6 Regulaminu,

c. Przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego,

d. Posiadać przy sobie dokumenty wynajmu wymagane podczas kontroli ruchu drogowego,

e. Odebrać samochód w dniu i godzinie ustalonej z Wynajmującym

f. Zgłosić ewentualne zastrzeżenia odnośnie stanu samochodu, telefonicznie na podany na Rezerwacji polski numer alarmowy, przy odbiorze auta, o którym mowa w §2 ust. 4 pkt e tego Załącznika, przed podpisaniem Kontraktu i dokonaniem pełnej zapłaty za wynajem. Podpisanie Kontraktu oraz dokonanie zapłaty, o której mowa w §6 ust. 4 Regulaminu oznacza zaakceptowanie stanu auta oraz ogranicza możliwość ingerencji ze strony Wynajmującego.

g. Oddać samochód w dniu i godzinie ustalonej z Wynajmującym w stanie niepogorszonym, zatankowanym na takim samym poziomie jak przy dostawie wraz z dokumentami i wyposażeniem z nim wydanym,

h. Zabezpieczać pojazd przed kradzieżą,

i. W razie awarii w okresie wynajmu bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego, a także zaprzestać dalszej jazdy,

j. W przypadku uszkodzenia samochodu spowodowanego wypadkiem drogowym, Użytkownik jest zobowiązany do wezwania na miejsce zdarzenia Policji i 
powiadomienia Wynajmującego lub Dostawcy Usługi,

k. Pokryć koszty utraty samochodu w całości w przypadku kradzieży samochodu wraz z kluczykami i dokumentami,

l. Pokryć koszty opłat drogowych, parkingowych oraz kar za nieprzestrzeganie przepisów o których mowa w §2 ust. 4 pkt c tego Załącznika,

m. Pokryć koszty usługi dorobienia kluczy w przypadku ich zniszczenia lub zagubienia,

n. Pokryć koszty zniszczeń (nieodwracalnych) podwozia, kół i opon,

o. Pokryć koszty uszkodzeń traktowanych jako akty wandalizmu (wlanie wody, nieodpowiedniego paliwa do baku, zniszczenie radia, tapicerki, zabrudzenie
tapicerki wodą morską – plamy po soli, wgniecenia lub porysowania dachu od np. przewożenia na nim bagażu itp.)

p. Pokryć koszty uszkodzeń spowodowanych pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających,

q. Pokryć koszty uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem samochodu np. jazda po drodze prywatnej, nieutwardzonej,
terenowej

r. Zostawić Dostawcy auta depozyt (poprzez podanie nr karty kredytowej lub w gotówce) do wysokości kwoty udziału własnego zgodnie z §4 ust. 2, 3, 4.

5. W przypadku spowodowania przez Użytkownika uszkodzeń i zniszczeń auta, lub niewykrycia/braku sprawcy szkody, Dostawca Usługi ma prawo skorzystać z 
depozytu, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt r, do wysokości udziału własnego, zgodnie z § 4 ust. 2, 3, 4, 5

5. Zabrania się Użytkownikowi:

a. Opuszczania samochodem wyspy

b. Użytkowania auta osobowego na drodze terenowej, nieutwardzonej lub prywatnej

c. Przewozu dóbr i towarów niezgodnych z przepisami Urzędu Celnego,

d. Pozostawiania w samochodzie kluczyków, dokumentów oraz nawigacji satelitarnej

e. Palenia wyrobów tytoniowych w samochodzie.

§ 3. Odbiór i Zwrot samochodu

1. Wynajmujący oferuje następujące warunki dostawy/zwrotu auta, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt e i g:

a. całodobowa dostawa/odbiór samochodu na lotnisko/promowisko/pod hotel /bezpłatnie w godz. 8.00 -22.00, poza w/w godzinami – dopłata od 15 euro każdorazowo/

§ 4. Ubezpieczenie i cena

1. Ubezpieczenie OC i auto-casco jest wliczone w cenę wynajmu samochodu

2. Udziałem własnym jest kwota graniczna, do jakiej Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkodę wywołaną z jego winy lub w przypadku niewykrycia sprawcy.

3. Udział własny wynosi:

a. 300 Euro dla samochodów kategorii H1a, H2a

4. Udział własny pobiera się w gotówce jako kaucję albo podając numer karty kredytowej przy dostawie samochodu.

5. Udział własny, o którym mowa w § 4 ust. 2, 3, 4 zostaje zwrócony Użytkownikowi przy oddaniu auta w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu z dnia odbioru auta.

6. Ubezpieczenie obejmuje:

a. Uszkodzenia podwozia, kół i opon w przypadku aut osobowych poruszających się po drogach użyteczności publicznej (utwardzonych) – powyżej udziału własnego

b. Odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim,

c. Odpowiedzialność za szkody niematerialne wyrządzone osobom trzecim,

d. Ubezpieczenie NW kierowcy od kosztów leczenia i pobytu w szpitalu oraz od śmierci i uszkodzeń ciała

e. Ubezpieczenie od ognia i kradzieży,

f. 24-godzinny serwis drogowy oraz pomoc telefoniczną po polsku,

g. Wymianę auta (w uzasadnionym przypadku) w terminie do 24 godzin od zgłoszenia. Termin zależny jest od miejsca przebywania auta zgłoszonego oraz dostępności auta na wymianę.

h. Możliwość prowadzenia auta przez 2 kierowców

i. Bezpłatne foteliki/podstawki dla dziecka

j. Przejazd bez limitu kilometrów

7. Ubezpieczenie nie obejmuje:

a. Uszkodzeń i zniszczeń spowodowanych pod wpływem alkoholu/używek,

b. Opłat drogowych, parkingowych oraz mandatów

 1. Zniszczeń (nieodwracalnych) podwozia, kół i opon
 2. Wszelkich uszkodzeń auta do wysokości udziału własnego, spowodowanych przez Użytkownika lub nieustaloną osobę trzecią,

e. Wszelkich uszkodzeń samochodu osobowego, spowodowanych podczas poruszania się po drogach nieutwardzonych (terenowych) oraz prywatnych

f. Uszkodzeń i zniszczeń niezgłoszonych Wynajmującemu lub Dostawcy Usługi, uznawanych za akty wandalizmu (wlanie wody, nieodpowiedniego paliwa do 
baku, zniszczenie radia, tapicerki, zabrudzenie tapicerki wodą morską – plamy po soli, wgniecenia lub porysowania dachu od np. przewożenia na nim bagażu itp.)

g. Kosztów dorobienia kluczyków w przypadku ich zagubienia lub zniszczenia,

4. Istnieje możliwość zamówienia, na zapytanie:

a. Systemu nawigacyjnego gps – za dopłatą 5 euro/dzień (kaucja zwrotna – 120 euro),

b. Bagażnika dachowego – za dopłatą 3 euro/dzień

§ 1. Minimalny okres Wynajmu

1. Minimalny okres wynajmu auta obejmuje dwa kolejne dni

§ 2. Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która:

a. ukończyła 21 lat i posiada prawo jazdy od min. 1 roku – dla samochodów z kategorii A, B

b. ukończyła 23 lata i posiada prawo jazdy od min. 2 lat – dla samochodów z kategorii C, D, D1, L, L1, E, F, FC

c. ukończyła 25 lat i posiada prawo jazdy od min. 2 lat – dla samochodów z kategorii FCA, G, G1

2. Użytkownik nie może podnająć ani odstąpić wynajętego pojazdu, innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

3. Użytkownik samochodu musi być wymieniony w kontrakcie najmu jako kierujący pojazdem.

4. Użytkownik jest zobowiązany:

a. Podać Wynajmującemu dane osobowe zgodne ze stanem faktycznym,

b. Wpłacić Zaliczkę oraz pozostałą kwotę, o której mowa w §6 Regulaminu,

c. Przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego,

d. Posiadać przy sobie dokumenty wynajmu wymagane podczas kontroli ruchu drogowego,

e. Odebrać samochód w dniu i godzinie ustalonej z Wynajmującym

f. Zgłosić ewentualne zastrzeżenia odnośnie stanu samochodu, telefonicznie na podany na Rezerwacji polski numer alarmowy, przy odbiorze auta, o którym mowa w §2 ust. 4 pkt e tego Załącznika, przed podpisaniem Kontraktu i dokonaniem pełnej zapłaty za wynajem. Podpisanie Kontraktu oraz dokonanie zapłaty, o której mowa w §6 ust. 4 Regulaminu oznacza zaakceptowanie stanu auta oraz ogranicza możliwość ingerencji ze strony Wynajmującego.

g. Oddać samochód w dniu i godzinie ustalonej z Wynajmującym w stanie niepogorszonym, zatankowanym na takim samym poziomie jak przy dostawie wraz z dokumentami i wyposażeniem z nim wydanym,

h. Zabezpieczać pojazd przed kradzieżą,

i. W razie awarii w okresie wynajmu bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego, a także zaprzestać dalszej jazdy,

j. W przypadku uszkodzenia samochodu spowodowanego wypadkiem drogowym, Użytkownik jest zobowiązany do wezwania na miejsce zdarzenia Policji i powiadomienia Wynajmującego lub Dostawcy Usługi,

k. Pokryć koszty utraty samochodu w całości w przypadku kradzieży samochodu wraz z kluczykami i dokumentami,

l. Pokryć koszty opłat drogowych, parkingowych oraz kar za nieprzestrzeganie przepisów o których mowa w §2 ust. 4 pkt c tego Załącznika,

m. Pokryć koszty usługi dorobienia kluczy w przypadku ich zniszczenia lub zagubienia,

n. Pokryć koszty zniszczeń (nieodwracalnych) podwozia, kół i opon,

o. Pokryć koszty uszkodzeń traktowanych jako akty wandalizmu (wlanie wody, nieodpowiedniego paliwa do baku, zniszczenie radia, tapicerki, zabrudzenie tapicerki wodą morską – plamy po soli, wgniecenia lub porysowania dachu od np. przewożenia na nim bagażu itp.)

p. Pokryć koszty uszkodzeń spowodowanych pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających,

q. Pokryć koszty uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem samochodu np. jazda po drodze prywatnej, nieutwardzonej, terenowej

5. Zabrania się Użytkownikowi:

a. Opuszczania samochodem wyspy bez zgody Wynajmującego

b. Użytkowania auta osobowego na drodze terenowej, nieutwardzonej lub
prywatnej

c. Przewozu dóbr i towarów niezgodnych z przepisami Urzędu Celnego,

d. Pozostawiania w samochodzie kluczyków, dokumentów oraz nawigacji
satelitarnej

e. Palenia wyrobów tytoniowych w samochodzie.

§ 3. Odbiór i Zwrot samochodu

1. Wynajmujący oferuje następujące warunki dostawy/zwrotu auta, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt e i g:

 1. całodobowa dostawa/odbiór samochodu na lotnisko /bezpłatnie w godz. 8.00 -22.00, poza w/w godzinami – dopłata od 15 euro każdorazowo/ bezpłatna dostawa/odbiór samochodu pod wskazany hotel/apartament w rejonie Laganas / Kalamaki / Argassi / Agios Sostis / mieście Zakynthos /dostawa I-go dnia ok. godz. 9.15-9.45 rano, zwrot auta ostatniego dnia ok. 21.00 wieczorem/
 2. przy wynajmie na 2 dni – w rejonie Keri, Tsilivi, Tragaki, Kypseli, Amoudi, Alykanas, Alikes, płw. Vassilikos – dopłata 15 euro – jednorazowo (za 2 strony)
 3.  dostawa/zwrot auta do Kampi – dopłata 25 euro w 1 stronę
 4. dostawa/zwrot auta do Ag. Nikolaos – na zapytanie, za dodatkową dopłatą
 5. zwrot auta w innym miejscu niż dostawa – może być doliczona dodatkowa opłata

a. zwrot auta w innym miejscu niż dostawa – może być doliczona dodatkowa opłata

2. Opłaty, o których mowa w §3 ust. 1 a, c, d, e, f podlegają sumowaniu.

§ 4. Ubezpieczenie i cena

1. Ubezpieczenie OC i auto-casco jest wliczone w cenę wynajmu samochodu i nie ma udziału własnego Użytkownika.

2. Ubezpieczenie obejmuje:

a. Uszkodzenia podwozia, kół i opon w przypadku aut osobowych poruszających się po drogach użyteczności publicznej (utwardzonych)

b. Odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim,

c. Odpowiedzialność za szkody niematerialne wyrządzone osobom trzecim,

d. Ubezpieczenie NW kierowcy i pasażerów od kosztów leczenia i pobytu w szpitalu oraz od śmierci i uszkodzeń ciała

e. Ubezpieczenie od ognia i kradzieży,

f. 24-godzinny serwis drogowy oraz pomoc telefoniczną po polsku,

g. Wymianę auta (w uzasadnionym przypadku) w terminie do 24 godzin od
zgłoszenia. Termin zależny jest od miejsca przebywania auta zgłoszonego
oraz dostępności auta na wymianę.

h. Możliwość prowadzenia auta przez 2 kierowców

i. Jeden bezpłatny fotelik/podstawkę dla dziecka

j. Przejazd bez limitu kilometrów

3. Ubezpieczenie nie obejmuje:

a. Uszkodzeń i zniszczeń spowodowanych pod wpływem alkoholu/używek,

b. Opłat drogowych, parkingowych oraz mandatów

c. Zniszczeń (nieodwracalnych) podwozia, kół i opon,

d. Wszelkich uszkodzeń samochodu osobowego, spowodowanych podczas poruszania się po drogach nieutwardzonych (terenowych) oraz prywatnych

e. Uszkodzeń i zniszczeń niezgłoszonych Wynajmującemu lub Dostawcy Usługi, uznawanych za akty wandalizmu (wlanie wody, nieodpowiedniego paliwa do baku, zniszczenie radia, tapicerki, zabrudzenie tapicerki wodą morską – plamy po soli, wgniecenia lub porysowania dachu od np. przewożenia na nim bagażu itp.)

f. Kosztów dorobienia kluczyków w przypadku ich zagubienia lub zniszczenia,

4. Istnieje możliwość:

a. Zamówienia drugiego i kolejnego fotelika/podstawki dla dziecka w cenie 2 euro/dzień/sztuka, 
b. Zamówienia systemu nawigacyjnego gps – za dopłatą 5 euro/dzień (kaucja zwrotna – 120 euro),

c. Zamówienia bagażnika dachowego – za dopłatą

§ 1. Minimalny okres Wynajmu

1. Minimalny okres wynajmu auta obejmuje trzy kolejne dni

§ 2. Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która:

a. ukończyła 23 lata i posiada prawo jazdy od min. 1 roku

2. Użytkownik nie może podnająć ani odstąpić wynajętego pojazdu, innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

3. Użytkownik samochodu musi być wymieniony w kontrakcie najmu jako kierujący pojazdem.

4. Użytkownik jest zobowiązany:

a. Podać Wynajmującemu dane osobowe zgodne ze stanem faktycznym,

b. Wpłacić Zaliczkę oraz pozostałą kwotę, o której mowa w §6 Regulaminu,

c. Przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego,

d. Posiadać przy sobie dokumenty wynajmu wymagane podczas kontroli ruchu drogowego,

e. Odebrać samochód w dniu i godzinie ustalonej z Wynajmującym

f. Zgłosić ewentualne zastrzeżenia odnośnie stanu samochodu, telefonicznie na podany na Rezerwacji polski numer alarmowy, przy odbiorze auta, o którym mowa w §2 ust. 4 pkt e tego Załącznika, przed podpisaniem Kontraktu i dokonaniem pełnej zapłaty za wynajem. Podpisanie Kontraktu oraz dokonanie zapłaty, o której mowa w §6 ust. 4 Regulaminu oznacza zaakceptowanie stanu auta oraz ogranicza możliwość ingerencji ze strony Wynajmującego.

g. Oddać samochód w dniu i godzinie ustalonej z Wynajmującym w stanie niepogorszonym, zatankowanym na takim samym poziomie jak przy dostawie wraz z dokumentami i wyposażeniem z nim wydanym,

h. Zabezpieczać pojazd przed kradzieżą,

i. W razie awarii w okresie wynajmu bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego, a także zaprzestać dalszej jazdy,

j. W przypadku uszkodzenia samochodu spowodowanego wypadkiem drogowym, Użytkownik jest zobowiązany do wezwania na miejsce zdarzenia Policji i powiadomienia Wynajmującego lub Dostawcy Usługi,

k. Pokryć koszty utraty samochodu w całości w przypadku kradzieży samochodu wraz z kluczykami i dokumentami,

l. Pokryć koszty opłat drogowych, parkingowych oraz kar za nieprzestrzeganie przepisów o których mowa w §2 ust. 4 pkt c tego Załącznika,

m. Pokryć koszty usługi dorobienia kluczy w przypadku ich zniszczenia lub zagubienia,

n. Pokryć koszty zniszczeń (nieodwracalnych) podwozia, kół i opon,

o. Pokryć koszty uszkodzeń traktowanych jako akty wandalizmu (wlanie wody, nieodpowiedniego paliwa do baku, zniszczenie radia, tapicerki, zabrudzenie tapicerki wodą morską – plamy po soli, wgniecenia lub porysowania dachu od np. przewożenia na nim bagażu itp.)

p. Pokryć koszty uszkodzeń spowodowanych pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających,

q. Pokryć koszty uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem samochodu np. jazda po drodze prywatnej, nieutwardzonej, terenowej

5. Zabrania się Użytkownikowi:

a. Opuszczania samochodem granic kraju i lądu

b. Użytkowania auta osobowego na drodze terenowej, nieutwardzonej lub prywatnej

c. Przewozu dóbr i towarów niezgodnych z przepisami Urzędu Celnego,

d. Pozostawiania w samochodzie kluczyków, dokumentów oraz nawigacji satelitarnej

e. Palenia wyrobów tytoniowych w samochodzie.

§ 3. Odbiór i Zwrot samochodu

1. Wynajmujący oferuje następujące warunki dostawy/zwrotu auta, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt e i g:

a. bezpłatna dostawa/odbiór samochodu na lotnisko Kalamta

/w godzinach 8.00-21.00, poza w/w godzinami – dopłata 20 euro każdorazowo/

b. bezpłatna dostawa/odbiór samochodu pod wskazany hotel/apartament w rejonie Kalamaty, Messini, Verga, Mantinia.

/dostawa I-go dnia ok. godz. 9.00-9.45 rano, zwrot ostatniego dnia ok. 20.30-21.00 wieczorem/

c. dostawa/zwrot auta w rejonie Petalidi, Hranoi, Agios Andreas, Avia, Akrogiali – dopłata 10 euro w 1 stronę

d. dostawa/zwrot auta do Nea Koroni, Koroni, Methoni, Pilos, Gialova, Costa Navarino, Stoupa, Kardamili – dopłata 30 euro w 1 stronę

e. zwrot auta w innym miejscu niż dostawa – może być doliczona dodatkowa opłata

2. Opłaty, o których mowa w §3 ust. 1 a, b, c, d, e podlegają sumowaniu.

§ 4. Ubezpieczenie i cena

1. Ubezpieczenie OC i auto-casco jest wliczone w cenę wynajmu samochodu i nie ma udziału własnego Użytkownika.

2. Ubezpieczenie obejmuje:

a. Uszkodzenia podwozia, kół i opon w przypadku aut osobowych poruszających się po drogach użyteczności publicznej (utwardzonych)

b. Odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim,

c. Odpowiedzialność za szkody niematerialne wyrządzone osobom trzecim,

d. Ubezpieczenie NW kierowcy od kosztów leczenia i pobytu w szpitalu oraz od śmierci i uszkodzeń ciała

e. Ubezpieczenie od ognia i kradzieży,

f. 24-godzinny serwis drogowy oraz pomoc telefoniczną po polsku,

g. Wymianę auta (w uzasadnionym przypadku) w terminie do 24 godzin od
zgłoszenia. Termin zależny jest od miejsca przebywania auta zgłoszonego
oraz dostępności auta na wymianę.

h. Możliwość prowadzenia auta przez 2 kierowców

i. Bezpłatne foteliki/podstawki dla dzieci

j. Przejazd bez limitu kilometrów

3. Ubezpieczenie nie obejmuje:

a. Uszkodzeń i zniszczeń spowodowanych pod wpływem alkoholu/używek,

b. Opłat drogowych, parkingowych oraz mandatów

c. Zniszczeń (nieodwracalnych) podwozia, kół i opon,

d. Wszelkich uszkodzeń samochodu osobowego, spowodowanych podczas poruszania się po drogach nieutwardzonych (terenowych) oraz prywatnych

e. Uszkodzeń i zniszczeń niezgłoszonych Wynajmującemu lub Dostawcy Usługi, uznawanych za akty wandalizmu (wlanie wody, nieodpowiedniego paliwa do baku, zniszczenie radia, tapicerki, zabrudzenie tapicerki wodą morską – plamy po soli, wgniecenia lub porysowania dachu od np. przewożenia na nim bagażu itp.)

f. Kosztów dorobienia kluczyków w przypadku ich zagubienia lub zniszczenia,

4. Istnieje możliwość:

a. Zamówienia systemu nawigacyjnego gps – za dopłatą 5 euro/dzień (kaucja zwrotna – 120 euro),

Zamówienia bagażnika dachowego – za dopłatą

§ 1. Minimalny okres Wynajmu

1. Minimalny okres wynajmu auta obejmuje trzy kolejne dni.

§ 2. Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która:

a. ukończyła 21 lat i nie ma jeszcze ukończonych 74 lat

b. posiada prawo jazdy od min. 1 roku

2. Użytkownik nie może podnająć ani odstąpić wynajętego pojazdu, innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

3. Użytkownik samochodu musi być wymieniony w kontrakcie najmu jako kierujący pojazdem.

4. Użytkownik jest zobowiązany:

a. Podać Wynajmującemu dane osobowe zgodne ze stanem faktycznym,

b. Wpłacić Zaliczkę oraz pozostałą kwotę, o której mowa w §6 Regulaminu,

c. Przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego,

d. Posiadać przy sobie dokumenty wynajmu wymagane podczas kontroli ruchu drogowego,

e. Odebrać samochód w dniu i godzinie ustalonej z Wynajmującym

f. Zgłosić ewentualne zastrzeżenia odnośnie stanu samochodu, telefonicznie na podany na Rezerwacji polski numer alarmowy, przy odbiorze auta, o którym mowa w §2 ust. 4 pkt e tego Załącznika, przed podpisaniem Kontraktu i dokonaniem pełnej zapłaty za wynajem. Podpisanie Kontraktu oraz dokonanie zapłaty, o której mowa w §6 ust. 4 Regulaminu oznacza zaakceptowanie stanu auta oraz ogranicza możliwość ingerencji ze strony Wynajmującego.

g. Oddać samochód w dniu i godzinie ustalonej z Wynajmującym w stanie niepogorszonym, zatankowanym na takim samym poziomie jak przy dostawie wraz z dokumentami i wyposażeniem z nim wydanym,

h. Zabezpieczać pojazd przed kradzieżą,

i. W razie awarii w okresie wynajmu bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego, a także zaprzestać dalszej jazdy,

j. W przypadku uszkodzenia samochodu spowodowanego wypadkiem drogowym, Użytkownik jest zobowiązany do wezwania na miejsce zdarzenia Policji i powiadomienia Wynajmującego lub Dostawcy Usługi,

k. Pokryć koszty utraty samochodu w całości w przypadku kradzieży samochodu wraz z kluczykami i dokumentami,

l. Pokryć koszty opłat drogowych, parkingowych oraz kar za nieprzestrzeganie przepisów o których mowa w §2 ust. 4 pkt c tego Załącznika,

m. Pokryć koszty usługi dorobienia kluczy w przypadku ich zniszczenia lub zagubienia,

n. Pokryć koszty zniszczeń (nieodwracalnych) podwozia, kół i opon,

o. Pokryć koszty uszkodzeń traktowanych jako akty wandalizmu (wlanie wody, nieodpowiedniego paliwa do baku, zniszczenie radia, tapicerki, zabrudzenie tapicerki wodą morską – plamy po soli, wgniecenia lub porysowania dachu od np. przewożenia na nim bagażu itp.)

p. Pokryć koszty uszkodzeń spowodowanych pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających,

q. Pokryć koszty uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem samochodu np. jazda po drodze prywatnej, nieutwardzonej, terenowej

r. Posiadać i okazać Dostawcy auta, kartę kredytową lub debetową – żadne kwoty nie są blokowane, ale jest to zabezpieczenie na poczet odmówienia opłacenia kosztów o których mowa w §2 ust. 4 pkt k, l, m, n, o, p, q.

5. Zabrania się Użytkownikowi:

a. Opuszczania samochodem granic kraju

b. Opuszczania samochodem lądu (przepływania na wyspy)

c. Użytkowania auta osobowego na drodze terenowej, nieutwardzonej lub prywatnej

d. Przewozu dóbr i towarów niezgodnych z przepisami Urzędu Celnego,

e. Pozostawiania w samochodzie kluczyków, dokumentów oraz nawigacji satelitarnej

f. Palenia wyrobów tytoniowych w samochodzie.

§ 3. Odbiór i Zwrot samochodu

1. Wynajmujący oferuje następujące warunki dostawy/zwrotu auta, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt e i g:

a. bezpłatna dostawa/odbiór samochodu na lotnisko Aktion w Prewezie

b. bezpłatna dostawa/odbiór samochodu pod wskazany hotel/apartament w rejonie miasta Preweza oraz na całej Lefkadzie

/dostawa I-go dnia ok. godz. 9.00-9.45 rano, zwrot ostatniego dnia ok. 20.30-21.00 wieczorem/

c. zwrot auta w innym miejscu niż dostawa – może być doliczona dodatkowa opłata

§ 4. Ubezpieczenie i cena

1. Ubezpieczenie OC i auto-casco jest wliczone w cenę wynajmu samochodu i nie ma udziału własnego Użytkownika.

2. Ubezpieczenie obejmuje:

a. Uszkodzenia podwozia, kół i opon w przypadku aut osobowych poruszających się po drogach użyteczności publicznej (utwardzonych)

b. Odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim,

c. Odpowiedzialność za szkody niematerialne wyrządzone osobom trzecim,

d. Ubezpieczenie samochodu od ognia i kradzieży,

e. 24-godzinny serwis drogowy oraz pomoc telefoniczną po polsku,

f. Wymianę auta (w uzasadnionym przypadku) w terminie do 24 godzin od zgłoszenia. Termin zależny jest od miejsca przebywania auta zgłoszonego oraz dostępności auta na wymianę.

g. Możliwość prowadzenia auta przez 2 kierowców

h. Jeden bezpłatny fotelik/podstawka dla dziecka

i. Przejazd bez limitu kilometrów

3. Ubezpieczenie nie obejmuje:

a. Uszkodzeń i zniszczeń spowodowanych pod wpływem alkoholu/używek,

b. Opłat drogowych, parkingowych oraz mandatów

c. Zniszczeń (nieodwracalnych) podwozia, kół i opon,

d. Wszelkich uszkodzeń samochodu osobowego, spowodowanych podczas poruszania się po drogach nieutwardzonych (terenowych) oraz prywatnych

e. Uszkodzeń i zniszczeń niezgłoszonych Wynajmującemu lub Dostawcy Usługi, uznawanych za akty wandalizmu (wlanie wody, nieodpowiedniego paliwa do baku, zniszczenie radia, tapicerki, zabrudzenie tapicerki wodą morską – plamy po soli, wgniecenia lub porysowania dachu od np. przewożenia na nim bagażu itp.)

f. Kosztów dorobienia kluczyków w przypadku ich zagubienia lub zniszczenia,

4. Istnieje możliwość:

a. Zamówienia drugiego i kolejnego fotelika/podstawki dla dziecka w cenie 2 euro/dzień/sztuka,

b. Zamówienia bagażnika dachowego – za dopłatą

§ 1. Minimalny okres Wynajmu

1. Minimalny okres wynajmu auta obejmuje trzy kolejne dni.

§ 2. Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która:

a. ukończyła 21 lat i nie ma jeszcze ukończonych 74 lat

b. posiada prawo jazdy od min. 1 roku

2. Użytkownik nie może podnająć ani odstąpić wynajętego pojazdu, innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

3. Użytkownik samochodu musi być wymieniony w kontrakcie najmu jako kierujący pojazdem.

4. Użytkownik jest zobowiązany:

a. Podać Wynajmującemu dane osobowe zgodne ze stanem faktycznym,

b. Wpłacić Zaliczkę oraz pozostałą kwotę, o której mowa w §6 Regulaminu,

c. Przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego,

d. Posiadać przy sobie dokumenty wynajmu wymagane podczas kontroli ruchu drogowego,

e. Odebrać samochód w dniu i godzinie ustalonej z Wynajmującym

f. Zgłosić ewentualne zastrzeżenia odnośnie stanu samochodu, telefonicznie na podany na Rezerwacji polski numer alarmowy, przy odbiorze auta, o którym mowa w §2 ust. 4 pkt e tego Załącznika, przed podpisaniem Kontraktu i dokonaniem pełnej zapłaty za wynajem. Podpisanie Kontraktu oraz dokonanie zapłaty, o której mowa w §6 ust. 4 Regulaminu oznacza zaakceptowanie stanu auta oraz ogranicza możliwość ingerencji ze strony Wynajmującego.

g. Oddać samochód w dniu i godzinie ustalonej z Wynajmującym w stanie niepogorszonym, zatankowanym na takim samym poziomie jak przy dostawie wraz z dokumentami i wyposażeniem z nim wydanym,

h. Zabezpieczać pojazd przed kradzieżą,

i. W razie awarii w okresie wynajmu bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego, a także zaprzestać dalszej jazdy,

j. W przypadku uszkodzenia samochodu spowodowanego wypadkiem drogowym, Użytkownik jest zobowiązany do wezwania na miejsce zdarzenia Policji i powiadomienia Wynajmującego lub Dostawcy Usługi,

k. Pokryć koszty utraty samochodu w całości w przypadku kradzieży samochodu wraz z kluczykami i dokumentami,

l. Pokryć koszty opłat drogowych, parkingowych oraz kar za nieprzestrzeganie przepisów o których mowa w §2 ust. 4 pkt c tego Załącznika,

m. Pokryć koszty usługi dorobienia kluczy w przypadku ich zniszczenia lub zagubienia,

n. Pokryć koszty zniszczeń (nieodwracalnych) podwozia, kół i opon,

o. Pokryć koszty uszkodzeń traktowanych jako akty wandalizmu (wlanie wody, nieodpowiedniego paliwa do baku, zniszczenie radia, tapicerki, zabrudzenie tapicerki wodą morską – plamy po soli, wgniecenia lub porysowania dachu od np. przewożenia na nim bagażu itp.)

p. Pokryć koszty uszkodzeń spowodowanych pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających,

q. Pokryć koszty uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem samochodu np. jazda po drodze prywatnej, nieutwardzonej, terenowej

r. Posiadać i okazać Dostawcy auta, kartę kredytową lub debetową – żadne kwoty nie są blokowane, ale jest to zabezpieczenie na poczet odmówienia opłacenia kosztów o których mowa w §2 ust. 4 pkt k, l, m, n, o, p, q.

5. Zabrania się Użytkownikowi:

a. Opuszczania samochodem granic kraju

b. Opuszczania samochodem lądu (przepływania na wyspy)

c. Użytkowania auta osobowego na drodze terenowej, nieutwardzonej lub prywatnej

d. Przewozu dóbr i towarów niezgodnych z przepisami Urzędu Celnego,

e. Pozostawiania w samochodzie kluczyków, dokumentów oraz nawigacji satelitarnej

f. Palenia wyrobów tytoniowych w samochodzie.

§ 3. Odbiór i Zwrot samochodu

1. Wynajmujący oferuje następujące warunki dostawy/zwrotu auta, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt e i g:

a. bezpłatna dostawa/odbiór samochodu na lotnisko Aktion w Prewezie

b. bezpłatna dostawa/odbiór samochodu pod wskazany hotel/apartament w rejonie miasta Preweza oraz na całej Lefkadzie

/dostawa I-go dnia ok. godz. 9.00-9.45 rano, zwrot ostatniego dnia ok. 20.30-21.00 wieczorem/

c. zwrot auta w innym miejscu niż dostawa – może być doliczona dodatkowa opłata

§ 4. Ubezpieczenie i cena

1. Ubezpieczenie OC i auto-casco jest wliczone w cenę wynajmu samochodu i nie ma udziału własnego Użytkownika.

2. Ubezpieczenie obejmuje:

a. Uszkodzenia podwozia, kół i opon w przypadku aut osobowych poruszających się po drogach użyteczności publicznej (utwardzonych)

b. Odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim,

c. Odpowiedzialność za szkody niematerialne wyrządzone osobom trzecim,

d. Ubezpieczenie samochodu od ognia i kradzieży,

e. 24-godzinny serwis drogowy oraz pomoc telefoniczną po polsku,

f. Wymianę auta (w uzasadnionym przypadku) w terminie do 24 godzin od zgłoszenia. Termin zależny jest od miejsca przebywania auta zgłoszonego oraz dostępności auta na wymianę.

g. Możliwość prowadzenia auta przez 2 kierowców

h. Jeden bezpłatny fotelik/podstawka dla dziecka

i. Przejazd bez limitu kilometrów

3. Ubezpieczenie nie obejmuje:

a. Uszkodzeń i zniszczeń spowodowanych pod wpływem alkoholu/używek,

b. Opłat drogowych, parkingowych oraz mandatów

c. Zniszczeń (nieodwracalnych) podwozia, kół i opon,

d. Wszelkich uszkodzeń samochodu osobowego, spowodowanych podczas poruszania się po drogach nieutwardzonych (terenowych) oraz prywatnych

e. Uszkodzeń i zniszczeń niezgłoszonych Wynajmującemu lub Dostawcy Usługi, uznawanych za akty wandalizmu (wlanie wody, nieodpowiedniego paliwa do baku, zniszczenie radia, tapicerki, zabrudzenie tapicerki wodą morską – plamy po soli, wgniecenia lub porysowania dachu od np. przewożenia na nim bagażu itp.)

f. Kosztów dorobienia kluczyków w przypadku ich zagubienia lub zniszczenia,

4. Istnieje możliwość:

a. Zamówienia drugiego i kolejnego fotelika/podstawki dla dziecka w cenie 2 euro/dzień/sztuka,

b. Zamówienia bagażnika dachowego – za dopłatą

autoway_logo_m